PHƯƠNG PHÁP TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

NGHIÊN CỨU, PHÂN TÍCH THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRỰC TIẾP

NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH TÀI LIỆU KINH DOANH NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

KHẢO SÁT, PHỎNG VẤN NHÂN SỰ CÔNG TY, KHÁCH HÀNG, CHUYÊN GIA TRONG NGÀNH

CÔNG CỤ KHOA HỌC SỬ DỤNG ĐỂ PHÂN TÍCH & HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

PHÂN TÍCH KINH TẾ VĨ MÔ (PESTEL)

PHÂN TÍCH CẠNH TRANH (PORTER’ 5 FORCES)

PHÂN TÍCH NGUỒN LỰC VÀ NĂNG LỰC LÕI (VRIN)

PHÂN TÍCH NỘI BỘ DOANH NGHIỆP (7S MCKINSEY)

PHÂN TÍCH MA TRẬN CHIẾN LƯỢC (SWOT, SPACE, QSPM)

SẢN PHẨM BÀN GIAO CHO DOANH NGHIỆP

BÁO CÁO SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH, CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC & TRIỂN KHAI THỰC HIỆN (BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC)

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG & KIỂM SOÁT MỤC TIÊU (THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG)

 THẠC SỸ NGUYỄN PHONG PHÚ –

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

Thạc sỹ Nguyễn Phong Phú – Chuyên môn & Kinh nghiệm

✪ Chuyên gia tư vấn xây dựng Chiến lược kinh doanh – Hệ thống vận hành – Hệ thống đánh giá hiệu quả công việc 

✪ Chuyên gia đào tạo chiến lược cạnh tranh, chiến lược markeing

✪ Chuyên gia đào tạo tư duy, kỹ năng lãnh đạo và phát triển tiềm thức

LIÊN HỆ APEXCORP

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, ĐÀO TẠO & XÚC TIẾN ĐẦU TƯ APEX

Trụ sở: 88A Nguyễn Trọng Tuyển P.8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 0903 25 55 25

Email: info@apex.edu.vn

Website: https://apex.edu.vn